Terreininrichting / onderhoud Droomfonds Haringvliet

Terreininrichting / onderhoud Droomfonds Haringvliet

in opdracht van Staatsbosbeheer.

10.849 m1 Maaien terrein, taluds watergang en kreek.
4.420 m1 Kappen bossages, bomen, riet en stobben en deze op de juiste wijze afvoeren.
9.845 m1 Onderhouds baggerwerk, ontgraven van watergangen en kreken.
13.240 m3 Transport van slib, baggerspecie en grond naar zoekgebieden.
5.000 m1 Herstellen van greppelstructuren.
81 stuks Aanbrengen duikers met dam, afrastering en toegangspoorten.